Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΗΜΑΘΙΑ- ΤΕΧΝΗ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ- ΙΣΤΟΡΙΑ"

Την έναρξη του Α΄ Επιστημονικού Συνε-δρίου «Ημαθία, Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη – Λαογραφία», που διοργανώνει η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.), προανήγγειλαν το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Σεπτεμβρί-ου με συνέντευξη τύπου, το Δ.Σ. της Ε-ταιρείας και μέλη της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Η έναρξη του Συνεδρίου θα πραγματοποιη-θεί την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Κατά τη..
..διάρκεια της έναρξης, θα παρουσιαστεί ο 1ος Τόμος του Επιστημονικού Περιοδικού «Μελετήματα Ημαθίας» και θα τιμηθεί ο ιστορικός της Βέροιας Γεώργιος Χιονίδης. Μάλιστα, τα «Μελετήματα Ημαθίας» έχουν αφιερωθεί στον κ. Χιονίδη, για την πολυσήμαντη προσφορά του στην ιστορική έρευνα της Ημαθίας.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. Αθα-νάσιος Βουδούρης, αναφερόμενος στη διοργάνωση του Συνεδρίου, τόνισε πως ήταν ένας από τους αρχικούς στόχους της Εταιρείας, κάτι που άλλωστε αναφέρεται και στους σκοπούς του Καταστατικού της. Σημείωσε, επίσης, πως πρώτη φορά για τα δεδομένα της Ημαθίας διοργανώνεται ένα τέτοιο Συνέδριο, με εξήντα και πλέον εισηγήσεις, οι οποίες καλύπτουν όλο το πολιτισμικό φάσμα, από την Προϊστορία μέχρι τη Νεότερη Ιστορία.
Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστη-μονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, η Α-γαθονίκη Τσιλιπάκου παρουσίασε το πρό-γραμμα του Συνεδρίου, αναφερόμενη πιο αναλυτικά στις ιστορικές περιόδους και τη θεματολογία που αφορούν οι εισηγήσεις.
Πιο συγκεκριμένα, η θεματολογία των εισηγήσεων θα είναι διαμορφώνεται ως εξής:
1. Μνημεία: Προστασία και Ανάδειξη
2. Από την Προϊστορία στην Ύστερη Αρ-χαιότητα
3. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιο-λογία και Τέχνη
4. Εκκλησιαστική Ιστορία
5. Οθωμανική Περίοδος – Τουρκοκρατία
6. Νεότερη Ιστορία
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Μ.Ι.Π.Η. Εμμα-νουήλ Ξυνάδας αναφέρθηκε στην έκδοση του επιστημονικού περιοδικού «Μελετή-ματα Ημαθίας». Ο πρώτος τόμος αποτε-λείται από 508 σελίδες και περιέχει πρωότυπες μελέτες που αφορούν την Ημαθία.
Ο Ιωάννης Μοσχόπουλος, μέλος της Ορ-γανωτικής Επιτροπής, τόνισε πως η διορ-γάνωση του Συνεδρίου ήταν όνειρο πολ-λών ερευνητών της περιοχής, αφού θα αποτελέσει ευκαιρία για να ανακοινωθούν μελέτες και να δουν το φως της δημοσιό-τητας άγνωστες πτυχές της ιστορίας.
Τέλος, ο Γεώργιος Λιόλιος, επίσης μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, τόνισε την σπουδαιότητα του εγχειρήματος για τη διοργάνωση του Συνεδρίου, ζητώντας παράλληλα την όσο το δυνατόν καλύτερη προβολή του από τα τοπικά ΜΜΕ, αλλά και τη συνδρομή των φορέων του Νομού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: