Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΥΝΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ


Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Πλατέος θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου.

Η πρώτη, που έχει τον χαρακτήρα ειδικής συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006, έχει οριστεί για τις 5 μ.μ., με θέματα την έγκριση του απολογισμού εσόδων-εξόδων και την έγκριση του ισολογισμού του δήμου Πλατέος για το οικονομικό έτος 2009. Θα ακολουθήσει, στις 6 μ.μ., τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με 36 θέματα..
..εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, που είναι τα εξής:

1. Έγκριση υποβολής προτάσεων πράξεων στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης 20.1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»-Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Πλατέος, Αλεξάνδρειας, Αντιγονιδών και Μελίκης για την υποβολή των προτάσεων-Eξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.
2. Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας Δημοτών «e-Βοήθεια στο Σπίτι» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», Πρόσκληση 20.1, με τη συμμετοχή του Δήμου Πλατέος ως Φορέα της πρότασης-Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υποβολή της πρότασης και Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Πλατφόρμα συνεργατικότητας και συμμετοχής των πολιτών των «καλλικρατικών» Δήμων Βέροιας, Κοζάνης, Κατερίνης, Ιωαννίνων, Γρεβενών και Αλεξάνδρειας στα κοινά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», Πρόσκληση 20.1, με τη συμμετοχή του Δήμου Πλατέος ως Φορέα της πρότασης-Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υποβολή της πρότασης και Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Λήψη απόφασης για την απ' ευθείας ανάθεση, στη Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών και Τεχνικών έργων Δήμου Πλατέος, εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμός δημοτικού δρόμου προς Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλατέος», προϋπολογισμού 46.770,00 ευρώ.
5. Λήψη απόφασης έγκρισης κίνησης διαδικασίας τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 15 και 16 του οικισμού Πλατάνου του Δήμου Πλατέος.
6. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Τ11β στο Τ.Δ. Λιανοβεργίου», με αριθμό μελέτης 97/2003.
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου», με αριθμό μελέτης 186/2008.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Κτηρίων Δημοτικών Σχολείων Δήμου», με αριθμό μελέτης 166/2008.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Σιδηροδρομικού Σταθμού Πλατέος», με αριθμό μελέτης 16/2010.
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Συμβολή στην κατασκευή αποδυτηρίων, κερκίδων, περίφραξης και ηλεκτροφωτισμού για την ολοκλήρωση του Γυμναστηρίου Παλαιοχωρίου», με αριθμό μελέτης 299/2005.
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποπεράτωση Στέγης Γυμνασίου Κορυφής», με αριθμό μελέτης 28/2010.
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Συμβολή στην βελτίωση αθλητικών υποδομών στα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου (Κατασκευή κερκίδων και στεγάστρων στα δημοτικά γυμναστήρια)», με αριθμό μελέτης 285/2005.
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου «Ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο αθλητικό κέντρο που κατασκευάζεται στον οικισμό Παλαιοχωρίου του Δήμου», με αριθμό μελέτης 167/2009.
14. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του φορέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας με την επωνυμία "Οργανισμός Εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδιασμού Νομού Ημαθίας", για οικονομική ενίσχυση στην έκδοση με τίτλο ‘Πλαίσιο Κατευθυντήριων Αρχών Εφαρμογής του Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ν. Ημαθίας'».
15. Επί αιτήσεως κ. Μαλογιάννη Ιωάννη του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Δ. Πλατάνου, για τη μείωση του ετήσιου μισθώματος δημοτικού ακινήτου.
16. Επί αιτήσεως κας Σουρλοπούλου Ολυμπίας του Θωμά, κατοίκου Τ.Δ. Παλαιοχωρίου, για την παραχώρηση έκτασης πέντε στρεμμάτων στο υπ' αριθ. 840 αγροτεμάχιο Τ.Δ. Πλατέος που είναι χαρακτηρισμένο ως «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ».
17. Επί αιτήσεως κ. Κουλερίδη Ιορδάνη του Ανέστη, κατοίκου Τ.Δ. Πλατέoς, για την παραχώρηση του υπ' αριθ. 219 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Πλατέος.
18. Επί αιτήσεως απασχοληθέντος προσωπικού απόκτησης εργασίας (S.T.A.G.E).
19. Επί αιτήσεως του Συλλόγου Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Αλεξάνδρειας, για την παραχώρηση του γηπέδου Κορυφής.20. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Πολιτιστικών Συλλόγων για χρηματική επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών τους - Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2010.
21. Έγκριση απόδοσης ποσού από δημοτικούς πόρους στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατέος, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους.
22. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του Διευθυντή Γυμνασίου Κορυφής, στην «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κορυφής», λόγω τοποθέτησης νέου Διευθυντή.
23. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης τριών (3) νέων στύλων καθώς και ισάριθμου Φ.Σ., ιδιοκτησίας ΔΕΗ, ΦΟΠ στο Τ.Δ. Πλατέος - Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.
24. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης ενός (1) νέου στύλου καθώς και τοποθέτηση ισάριθμου Φ.Σ., ιδιοκτησίας ΔΕΗ, στον οικισμό Λιανοβεργίου του Δήμου Πλατέος - Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.
25. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2010.
26. Έγκριση δαπανών για την υλοποίηση Προγράμματος «Τηλεϊατρικής» στο Δήμο Πλατέος.
27. Αντικατάσταση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Πλατέος και ορισμός νέου Προέδρου σε αναπλήρωσή του (σχετική η αριθμ. 11/2007 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
28. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πλατέος και ορισμός νέου Μέλους σε αναπλήρωσή του (σχετική η αριθμ. 89/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
29. Αντικατάσταση μέλους Δημαρχιακής Επιτροπής και αναπλήρωση αυτού από αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής, κατά τη σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την αριθμ. 2/04-01-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Εκλογή Μελών Δημαρχιακής Επιτροπής» (σχετική η αριθμ. 66/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
30. Αντικατάσταση τακτικού Μέλους Επιτροπής Παραλαβής Έργων, αξίας μέχρι 5.869,41 ευρώ και ορισμός νέου μέλους σε αναπλήρωσή του (σχετική η αριθμ. 2/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
31. Αντικατάσταση τακτικού Μέλους Επιτροπής Παραλαβής και Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Εργασιών και Μεταφορών και ορισμός νέου μέλους σε αναπλήρωσή του (σχετική η αριθμ. 7/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
32. Αντικατάσταση τακτικού Μέλους Επιτροπής για τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών στα οχήματα του Δήμου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 & 70 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80), καθώς και ορισμός νέου υπευθύνου σε αναπλήρωσή του για την έκδοση εντολών επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου (σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Προεδρ. 3373/390/1975, ΦΕΚ/Β), για το έτος 2010.
33. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή άρθρου 6 Ν. 3190/2003, για την ίδρυση, μετακίνηση και κατάργηση λαϊκών αγορών (σχετική η αριθμ. 12/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου).
34. Αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου στην Επιτροπή για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (σχετική η αριθμ. 13/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
35. Έγκριση δαπανών εκτάκτων μετακινήσεων Δημάρχου στην Αθήνα.
36. Λήψη απόφασης για την απ' ευθείας ανάθεση, στη Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών και Τεχνικών Έργων Δήμου Πλατέος, εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων», προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: