Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιγονιδών συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010 στις 8 μ.μ., έχοντας προς συζήτηση 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1.Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 Δήμου Αντιγονιδών.
2. Εκμίσθωση δημοτικών αγρών
3. Αποδοχή 12.000,00 (8.000,00 + 4.000,00) από ΥΠ.ΕΣ. για μισθοδοσία προσωπικού ΚΕΠ
4. Αποδοχή 35.622,72 € και 33.956,16 € από Νομαρχιακό Ταμείο για μεταφορά μαθητών
5. Τοποθέτηση από τη ΔΕΗ ενός (1) νέου στύλου και ενός (1) Φ.Σ., ΦΟΠ τ.δ. Ξεχασμένης δαπάνης 1.100,11 €
6. Τοποθέτηση από τη ΔΕΗ δυο (2) νέων στύλων και δυο (2) Φ.Σ., ΦΟΠ Ραψωμανίκης, δαπάνης 2.200,22 €
7. Επιστροφή ποσού 90,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην αλλοδαπή Jarjalava Inga του Tengizi.
8. Αίτημα δημοτών τ.δ. Επισκοπής
9. Αίτηση κ. Παπαστεργιοπούλου Δέσποινας του Γεωργίου, για παράταση της μίσθωσης του Αναψυκτηρίου Ραψωμανίκης
10 Απονομή τιμητικής διάκρισης στους διατελέσαντες αιρετούς της Τοπικής Αυτ/σης (Προέδρους Κοινοτήτων) στο Δήμο Αντιγονιδών.
11. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση Δημοτ. Σχολείου Σταυρού» ΑΜ 5/2010
12. Έγκριση 1ου ανακεφ/κού πίνακα του έργου «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Σταυρού» ΑΜ 5/2010
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαινίσεις – ελαιοχρωματισμοί κτιρίων Δημοτικών Σχολείων» ΑΜ 219/2008
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου Κεφαλοχωρίου» ΑΜ 39/2008
15. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Γυμνασίου Καβασίλων» ΑΜ 49/2009
16. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στο τ.δ. Ξεχασμένης» ΑΜ 156/2000
17. Έγκριση υποβολής προτάσεων πράξεων στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης 20.1 «Ψηφιακές υπηρεσίες Δήμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

18. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αλεξάνδρειας, Αντιγονιδών, Μελίκης και Πλατέος για την υποβολή των προτάσεων – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας
19. Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας Δημοτών «Βοήθεια στο σπίτι» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», Πρόσκληση 20.1 – Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την υποβολή της πρότασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης
20. Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Πλατφόρμα συνεργατικότητας και συμμετοχής των πολιτών των Δήμων Βέροιας, Κοζάνης, Κατερίνης, Ιωαννίνων, Γρεβενών και Αλεξάνδρειας στα κοινά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» πρόσκληση 20.1 – Σύνοψη προγραμματικής σύμβασης για την υποβολή της πρότασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: