Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Σουηδία / Επαναστατικό Μέτωπο – η πολιτοφυλακή που πολεμάει τον φασισμό

Δήλωση των αρχών [του Επαναστατικού Μετώπου ]:

1) Οι βασικές αρχές του Επαναστατικού Μετώπου, δεν μπορεί ποτέ να αλλάξουν ή να καταργηθούν, επειδή αποτελούντα θεμέλια του Επαναστατικού Μετώπου ως οργάνωση.
2) Το Επαναστατικό Μέτωπο έχει...
σοσιαλιστική άποψη για την κοινωνία και αγωνίζεται για μια κοινωνία χωρίς κοινωνικές ή οικονομικές τάξεις, μια κοινωνία χωρίς καταπίεση. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειαζόμαστε μια επανάσταση.
3) Το Επαναστατικό Μέτωπο καταπολεμά τον καπιταλισμό, το σεξισμό, την ομοφοβία και τον ρατσισμό / φασισμό σε όλες τις μορφές τους .
4) Το Επαναστατικό Μέτωπο δέχεται όλες τις μεθόδους αγώνα και δέχεται και την ειρηνική αντίσταση και την επαναστατική βία ως δύο ίσα μέρη της επαναστατικής ταξικής πάλης. Η χρήση βίας είναι εκλαμβάνεται ως ένα καθαρά τακτικό και πολιτικό ζήτημα, όχι ηθική.
5) Τα μέλη του Επαναστατικού Μετώπου πρέπει να ακολουθήσουν τη γραμμή που αποφασίζεται από την οργάνωση. "Άνοιγμα σε συζήτηση, την ενότητα στη δράση” αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή μας.
6) Το πολιτικό μας έργο προέρχεται από τη ταξική θέση μας. Η πάλη της εργατικής τάξης είναι υψίστης σημασίας στο σοσιαλιστικό κίνημα. [JA ]
Declaration of principles [of the Revolutionary Front]:
1) The Revolutionary Fronts basic principles can never be changed or abolished, because they make the foundation of the Revolutionary Front as an organisation.
2) The Revolutionary Front has a Socialist view of society and we strive for a society without social or economic classes, a society free of oppression. To accomplish this we need a revolution.
3) The Revolutionary Front fights capitalism, sexism, homophobia and racism/fascism in all of their forms.
4) The Revolutionary Front accepts all methods of struggle and looks at peaceful resistance and revolutionary violence as two equal parts of the revolutionary class struggle. The use of violence is looked upon as a pure tactical and political issue, not a moral one.
5) Members of the Revolutionary Front shall follow the line that is decided by the organisation. ”Open in discussion, unity in action” shall be a guide line.
6) All our political work is comes from our position as a class. The working class struggle is of the utmost importance in the socialist movement.
[JA]


Αναδημοσίευση από : Anarchist Memes

Δεν υπάρχουν σχόλια: