Δευτέρα 19 Απριλίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ


Την Τρίτη 20 Απριλίου και ώρα 7.30 μ.μ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του νεοεκλεγέντα προέδρου, κ. Κώστα Κιορογλίδη, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Πλατέος. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση τα εξής θέματα:
1. Αποδοχή παραιτηθέντος τακτικού μέλους Δημαρχιακής Επιτροπής και αναπλήρωση αυτού από αναπληρωματικό μέλος, κατά τη σειρά της εκλογής του, σύμφωνα με την αριθμ. 2/4-1-2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Συνδέσμου Υδρεύσεως Δήμου Αλεξανδρείας και Κοινοτήτων Περιοχής», της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας και του Δήμου Πλατέος, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Πλατέος Νομού Ημαθίας» - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων Οικισμού Ο.Ε.Κ. "ΠΛΑΤΥ Ι" στο Δήμο Πλατέος Ν. Ημαθίας» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης και εκτέλεσης έργων από τη Ν.Α. Ημαθίας - Έγκριση της Σύμβασης Συνεργασίας - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης Συνεργασίας.
5. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της υπ' αριθ. 254/2009 μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανακατασκευής Δημοτικού Θεάτρου (επικαιροποίηση και τροποποίηση τμήματος υφιστάμενης ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Πλατέος)».
6. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2010.
7. Υποβολή, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πρότασης Πράξης με τίτλο «Ανακατασκευή Δημοτικού Θεάτρου Πλατέος, Δήμου Πλατέος Νομού Ημαθίας», στο πλαίσιο της αριθμ. 040/2259/26-03-2010 ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ», Κωδικός Προτεραιότητας 59: «Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών (Ο.Τ.Α.)».
8. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, για τη μεταβίβαση αρμοδιότητας εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Ανακατασκευή Δημοτικού Θεάτρου Πλατέος, Δήμου Πλατέος Νομού Ημαθίας», στο πλαίσιο υποβολής σχετικής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ», Κωδικός Προτεραιότητας 59: «Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών (Ο.Τ.Α.)» - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Συμβολή στην βελτίωση αθλητικών υποδομών στα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου (Κατασκευή κερκίδων και στεγάστρων στα δημοτικά γυμναστήρια)» (Α.Μ. 285/05).
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Παλαιόχωρας Τ.Δ. Κορυφής και Λιανοβεργίου-Παλαιοχωρίου Τ.Δ. Λιανοβεργίου» (Α.Μ. 182/09).
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή Οδοποιίας στο Δ.Δ. Τρικάλων» (Α.Μ. 340/06).
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας» (Α.Μ. 106/08).
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Δημοτικού Γυμναστηρίου Δ.Δ. Πλατέος (Ν) (Α.Μ. 407/05).
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ειδικής αίθουσας προκειμένου να λειτουργήσει Μονάδα Ειδικής Αγωγής στο Γυμνάσιο Πλατέος» (Α.Μ. 8/08).
15. Έγκριση απόδοσης και κατανομής πιστώσεων στα Νομικά Πρόσωπα των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Πλατέος για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών τους.
16. Έγκριση δαπανών δημοσίων σχέσεων (Εθνική Εορτή 25ης Μαρτίου).
17. Λήψη απόφασης για την απ' ευθείας ανάθεση, στη Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών και Τεχνικών Έργων Δήμου Πλατέος, εκτέλεσης του έργου «Πολιτική Προστασία 2010», προϋπολογισμού 9.000,00 ευρώ.
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού λόγω αύξησης συντελεστή Φ.Π.Α. (Συμβάσεις Έργων).
19. Ορισμός Έργων Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) έτους 2010 (απόδοση υπολειπόμενων πιστώσεων έτους 2009).
20. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση νέων στύλων καθώς και τοποθέτηση Φ.Σ. ιδιοκτησίας Δ.Ε.Η., ΦΟΠ στο Τοπικό Διαμέρισμα Πλατάνου.
21. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση τριών νέων στύλων καθώς και τοποθέτηση ισάριθμων Φ.Σ. ιδιοκτησίας Δ.Ε.Η., ΦΟΠ στο Τοπικό Διαμέρισμα Κλειδίου.
22. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση δύο νέων στύλων καθώς και τοποθέτηση ισάριθμων Φ.Σ. ιδιοκτησίας Δ.Ε.Η., ΦΟΠ στο Τοπικό Διαμέρισμα Πρασινάδας.
23. Αντικατάσταση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Πλατέος και ορισμός νέου Αντιπροέδρου σε αναπλήρωσή του. (σχετική η αριθμ. 2/2007 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
24. Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πλατέος και ορισμός νέου Μέλους σε αναπλήρωσή του. (σχετική η αριθμ. 9/2007 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
25. Αντικατάσταση τακτικού Μέλους Επιτροπής Παραλαβής Έργων, αξίας πάνω από 5.869,41 ευρώ και ορισμός νέου Μέλους σε αναπλήρωσή του. (σχετική η αριθμ. 3/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
26. Αντικατάσταση τακτικού Μέλους Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου και ορισμός νέου Μέλους σε αναπλήρωσή του. (σχετική η αριθμ. 8/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
27. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, για την υλοποίηση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών έτους 2010 - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
28. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς οχημάτων και μηχανημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατέος στο Δήμο Πλατέος. (σχετική η αριθμ. 12/2010 απόφαση Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης).

Δεν υπάρχουν σχόλια: