Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΔΥΟ ΕΡΓΩΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ

Από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Δημήτρη Δάσκαλο, έγινε γνωστό ότι με την ουσιαστική συμβολή του Δήμου Βέροιας και σύμφωνα με τις Προγραμματικές Συμβάσεις με τους όμορους Δήμους Μακεδονίδος και Αποστ. Παύλου, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η δημοπράτηση των παρακάτω έργων :
1.«Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ, ΔΑΣΚΙΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ», προϋπολογισμού 1.620.587 €.
2.«Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων ΔΙΑΒΑΤΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και ΠΑΛΙΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ», προϋπολογισμού 964.285,56 €.
Συνολικού Προϋπολογισμού : 2.584.872,5 €.
Το πρώτο έργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ, ΔΑΣΚΙΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ», προϋπολογισμού 1.620.587 €. αφορά στην αναβάθμιση της ποιότητας και την περιστολή της σπατάλης της ύδρευσης και περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων σταθμών και εξοπλισμού ελέγχου και λειτουργίας σε όλους τους οικισμούς.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει :
-Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣE) στα γραφεία του Δήμου Μακεδονίδος, μέσω του οποίου οι υπεύθυνοι του Δήμου μπορούν να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να εκτελούν χειρισμούς των διαφόρων τμημάτων του δικτύου ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων, σε πραγματικό χρόνο.
-Ο ΚΣΕ είναι εφοδιασμένος με λογισμικό Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA) το οποίο επιτρέπει να λειτουργούν εφαρμογές παρακολούθησης, ανάλυσης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης.
-Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) σε αντλιοστάσια, δεξαμενές, γεωτρήσεις και σημεία λήψης παραμέτρων του δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Μακεδονίδος (συνολικά 27 σε όλο το σύστημα ύδρευσης). Κάθε ΤΣΕ αποτελείται από ηλεκτρονικό υλικό, λογισμικό και όργανα (αισθητήρια ή όργανα χειρισμού). Ειδικότερα περιλαμβάνει :
-Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου σε δεξαμενές. Περιλαμβάνουν όργανα και συστήματα για συνεχή μέτρηση της στάθμης των θαλάμων της δεξαμενής, της θολότητας, των αιωρούμενων στερεών, του υπολειμματικού χλωρίου, της παροχής νερού από και προς τη δεξαμενή και επίσης όργανα για τον τηλεχειρισμό των δικλείδων (ηλεκτροβανών) και για τη ρυθμιζόμενη απολύμανση του νερού της δεξαμενής, σε πραγματικό χρόνο.
-Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου σε αντλιοστάσια και σε γεωτρήσεις. Περιλαμβάνουν όργανα και συστήματα για συνεχή παρακολούθηση της στάθμης αναρρόφησης των αντλιών, της πίεσης και της παρεχόμενης ροής (παροχής) στη κατάθλιψη των αντλιών και, επίσης, ειδικά ηλεκτρονικά ισχύος (πίνακα) για την ομαλή εκκίνηση και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων των αντλιών.
-Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου σε σημεία του δικτύου ύδρευσης. Περιλαμβάνουν όργανα και συστήματα για συνεχή παρακολούθηση της πίεσης, του υπολειμματικού χλωρίου και της διερχόμενης παροχής σε επιλεγμένα σημεία (αγωγούς) που προσδίδουν σημαντικές πληροφορίες για τη συνολική κατάσταση και λειτουργία του δικτύου διανομής, ενώ παράλληλα θα διαθέτουν τελεχειριζόμενη δικλείδα για τον αυτόματο καθαρισμό του δικτύου.
-Εξοπλισμό ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων το οποίο εξασφαλίζει τη συνεχή, ασφαλή και αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του ΚΣΕ και των ΤΣΕ, αμφίδρομα. Το δίκτυο παρέχει τη δυνατότητα ο ΚΣΕ να ειδοποιείται για τις συνθήκες λειτουργίας και τις τυχόν βλάβες του εξοπλισμού των ΤΣΕ, να καταγράφονται όλα τα μηνύματα συναγερμού καθώς και προκαθορισμένες παράμετροι που απεικονίζουν την κατάσταση λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης (μετρήσεις στάθμης, παροχής, πίεσης, λειτουργίας αντλιών κ.α.)
-Η προτεινόμενη πράξη θα υλοποιήσει – παραδώσει στο Δήμο Μακεδονίδος ένα Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού που αποτελείται από:
-1 Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου
-12 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου
-15 Τοπικούς Σταθμούς Εσωτερικού Δικτύου
-1 Ασύρματο Ραδιοδίκτυο Επικοινωνιών μεταξύ του ΚΣΕ και των ΤΣ
Το δεύτερο έργο : «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων ΔΙΑΒΑΤΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και ΠΑΛΙΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ», προϋπολογισμού 964.285,56 €, αφορά στην αναβάθμιση της ποιότητας και την περιστολή της σπατάλης της ύδρευσης και περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων σταθμών και εξοπλισμού ελέγχου και λειτουργίας σε όλους τους οικισμούς.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει :
-Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣE) στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αποστόλου Παύλου, μέσω του οποίου οι υπεύθυνοι της υπηρεσίας μπορούν να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να εκτελούν χειρισμούς των διαφόρων τμημάτων του δικτύου ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων, σε πραγματικό χρόνο.
-Ο ΚΣΕ είναι εφοδιασμένος με λογισμικό Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA) το οποίο επιτρέπει να λειτουργούν εφαρμογές παρακολούθησης, ανάλυσης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης.
-Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) σε αντλιοστάσια, δεξαμενές, γεωτρήσεις και σημεία λήψης παραμέτρων του δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αποστόλου Παύλου (συνολικά 22 σε όλο το σύστημα ύδρευσης). Κάθε ΤΣΕ αποτελείται από ηλεκτρονικό υλικό, λογισμικό και όργανα (αισθητήρια ή όργανα χειρισμού). Ειδικότερα περιλαμβάνει :
-Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου σε δεξαμενές. Περιλαμβάνουν όργανα και συστήματα για συνεχή μέτρηση της στάθμης των θαλάμων της δεξαμενής, της παροχής νερού από και προς τη δεξαμενή κλπ,
-Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου σε αντλιοστάσια και σε γεωτρήσεις. Στους Σταθμούς Ελέγχου που βρίσκονται σε γεωτρήσεις και αντλιοστάσια, θα μετράται συνεχώς η πίεση του νερού στους καταθλιπτικούς αγωγούς και η παροχή του νερού σε αυτούς. Επίσης, θα τοποθετηθούν ειδικά όργανα μέτρησης των ηλεκτρικών παραμέτρων των αντλιοστασίων (ισχύς, ένταση ρεύματος, συντελεστής ισχύος κλπ), τα οποία θα δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργική κατάσταση των αντλιών.
-Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου σε σημεία του δικτύου ύδρευσης. Περιλαμβάνουν όργανα και συστήματα για συνεχή παρακολούθηση της πίεσης και της διερχόμενης παροχής σε επιλεγμένα σημεία (αγωγούς) που προσδίδουν σημαντικές πληροφορίες για τη συνολική κατάσταση και λειτουργία του δικτύου διανομής
-Εξοπλισμό ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων το οποίο εξασφαλίζει τη συνεχή, ασφαλή και αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του ΚΣΕ και των ΤΣΕ, αμφίδρομα. Το δίκτυο παρέχει τη δυνατότητα ο ΚΣΕ να ειδοποιείται για τις συνθήκες λειτουργίας και τις τυχόν βλάβες του εξοπλισμού των ΤΣΕ, να καταγράφονται όλα τα μηνύματα συναγερμού καθώς και προκαθορισμένες παράμετροι που απεικονίζουν την κατάσταση λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης (μετρήσεις στάθμης, παροχής, πίεσης, λειτουργίας αντλιών κ.α.)
-Η προτεινόμενη πράξη θα υλοποιήσει – παραδώσει στη ΔΕΥΑ Αποστόλου Παύλου ένα Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού που αποτελείται από:
-1 Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου
-15 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου
-7 Τοπικούς Σταθμούς Εσωτερικού Δικτύου
-1 Ασύρματο Ραδιοδίκτυο Επικοινωνιών μεταξύ του ΚΣΕ και των ΤΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: