Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΔΙΧΤΥΑ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Από το Υπ/μα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας ανακοινώνεται ότι:
Παρατείνεται ως τις 30 Ιουλίου του 2010 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αντιχαλαζικής προστασίας. Οι βασικές προστατευόμενες καλλιέργειες για το χαλάζι είναι: τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, το ακτινίδιο, η ροδιά και τα αμπελοειδή.
Το ποσοστό της επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α.,
κατά μονάδα επιχορηγούμενου συστήματος αντιχαλαζικής προστασίας είναι στο ύψος του 60% για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το ποσοστό της επιχορήγησης αναφέρεται στη συνολική καθαρή (χωρίς Φ.Π.Α.) αξία αγοράς και εγκατάστασης καινούργιων συστημάτων.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1.Τίτλος ιδιοκτησίας (Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας Υποθηκοφυλακείου)
2.Τοπογραφικό Διάγραμμα.
3.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (α)Τα στοιχεία είναι αληθή. β)Θα διατηρώ ή θα βελτιώσω την καλλιέργεια όσο χρόνο υποχρεούμαι να διατηρήσω την επένδυση για την οποία επιχορηγούμαι από τον ΕΛ.Γ.Α. όπως προβλέπεται στην παράγρ.6.3.1 και 6.3.2 της απόφασης με αριθμ. 62/3-6-10 του ΕΛ.Γ.Α. γ)Δεν θα επιχορηγηθώ για τον ίδιο σκοπό από άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα εκτός ΕΛ.Γ.Α. δ)Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα προβλεπόμενα στο Ν.2342/95 (ΦΕΚ208/Α/6-10-95) περί <<Ενεργητικής Προστασίας της γεωργικής ,κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις>>, καθώς και τα αντίστοιχα της παρούσας Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.)
Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, στην Προϊσταμένη του Τμήματος Εφαρμογών & Επικοινωνίας του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας Κα Παππά Μαρία,(τηλ.2331077607-77600).

Δεν υπάρχουν σχόλια: