Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Εγκλύκλιoς για το επίδομα ανεργίας ελεύθερων επαγγελματιών

Εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή της ρύθμισης που προβλέπει τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού ανεργίας υπέρ αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενων του ΟΑΕΔ εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας...

Η εγκύκλιος:
Σε απάντηση του ΔΙΕΣ/Φ8/35/65829/11.08.2011 εγγράφου σας σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων που συστάθηκε στον Ο.Α.Ε.Δ. με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, έχει οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.
Σκοπός του Λογαριασμού αυτού είναι η χορήγηση βοηθήματος στους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένους- άμεσα ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε, του Ε.Τ.Α.Α. και του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε, που αποδεδειγμένα διακόπτουν το επάγγελμά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.
Ως πόρος του Λογαριασμού αυτού θεσπίστηκε μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10,00) €, την οποία θα καταβάλλουν οι παραπάνω δικαιούχοι του βοηθήματος. Η εισφορά αυτή συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται μαζί με τις άλλες εισφορές των Κλάδων Σύνταξης και Ασθένειας στον Ο.Α.Ε.Ε. και αποδίδεται στο Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της καταβολής της.
2. Ύστερα από τα παραπάνω και σε απάντηση των ερωτημάτων που τέθηκαν από τη Δ/νση Εσόδων του Ο.Α.Ε.Ε., σημειώνουμε τα εξής:
α) Όπως σε κάθε Οργανισμό, Κλάδο ή Λογαριασμό κοινωνικής ασφάλισης, καθορίζονται οι πόροι τους με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, έτσι και για το Λογαριασμό αυτό θα εκδοθεί Κανονισμός και προφανώς, πέραν της κύριας εισφοράς, θα προβλέπεται ότι τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής της, θα αποτελούν πόρους του Λογαριασμού.
Κατά συνέπεια, θα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Ο.Α.Ε.Ε. περί καταβολής καθυστερούμενων εισφορών, η αναλογία δε, των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων που αφορά την κύρια εισφορά του Λογαριασμού, θα αποδίδεται στον Ο.Α.Ε.Δ. υπέρ του Λογαριασμού αυτού.
β) Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δεν είναι αυτοτελώς απασχολούμενοι, δεδομένου ότι δεν ασκούν κανένα επάγγελμα, είχαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και υπήχθησαν σε αυτήν προκειμένου να συμπληρώσουν τις χρονικές προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους ή για τη χορήγηση παροχών Κλάδου Υγείας.
Εξάλλου, δεν μπορεί να τύχουν παροχής του Λογαριασμού αυτού, αφού για να υπαχθούν στην προαιρετική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. έχουν ήδη διακόψει το επάγγελμά τους. Κατά συνέπεια, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της κύριας εισφοράς του Λογαριασμού αυτού.

γ) Οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που παράλληλα είναι ασφαλισμένοι άλλου ασφαλιστικού οργανισμού λόγω παράλληλης απασχόλησης τόσο για τον Κλάδο Σύνταξης όσο και για τον Κλάδο Ανεργίας, υποχρεούνται στην καταβολή της κύριας εισφοράς του νεοσύστατου Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, δεδομένου ότι ο σκοπός και οι παροχές των δύο Λογαριασμών Ανεργίας έχουν τη δική τους στόχευση. Ο μεν ένας καλύπτει τον μισθωτό από ενδεχόμενη λύση της εργασιακής του σχέσης με τον εργοδότη του, ο δε άλλος καλύπτει τον ελεύθερο επαγγελματία από ενδεχόμενη διακοπή του επαγγέλματός του για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Παράλληλα, το υπουργείο εξέδωσε και εγκύκλιο για την ασφάλιση των μελών δασικών συνεταιρισμών:
Σε συνέχεια της Φ.10035/οικ.21763/806/28.09.2011 Εγκυκλίου μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 3996/2011 και ύστερα από το ΔΙΑΣΦ/Φ9/87/76900/30.09.2011 έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά, τα παρακάτω:


1. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 3996/2011 (μέλη δασικών συνεταιρισμών) εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε υπαγόμενα στην ασφάλισή του με βάση το εισοδηματικό τους κριτήριο, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωσή τους των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 περί υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε..

Επειδή πρόθεση και βούληση του νομοθέτη του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 ήταν η εξαίρεσή τους από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα δυσλειτουργίες και τριβές των Υπηρεσιών του Οργανισμού με τους εν λόγω ασφαλισμένους, κρίνεται σκόπιμο να εξαιρεθούν της υποχρεωτικής ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. από την ισχύ του άρθρου 25 του ν. 3846/2010, δηλαδή από 11 Μαΐου 2010.

2. Αναφορικά με τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που έχουν υπογράψει σύμβαση Ταχυδρομικού Πρακτορείου με τα ΕΛ.ΤΑ. και οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπαγόμενοι στις διατάξεις της περίπτωσης α) του άρθρου 25 του ν. 3846/2010, η εφαρμογή της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 3996/2011 για τα πρόσωπα αυτά ισχύει από την έναρξη ισχύος του νόμου 3996/2011, δηλαδή από 5 Αυγούστου 2011.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: