Σάββατο 21 Ιουλίου 2012

Από «κόσκινο» γιατροί και σχολεία από το ΣΔΟΕ για να διαπιστωθεί εάν έκοψαν αποδείξεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών Υγείας στους μαθητές

«Σαρωτικούς» φορολογικούς ελέγχους πραγματοποιεί , το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας με τη συνδρομή του υπουργείου Παιδείας , ζητώντας όλα τα πιστοποιητικά που χορήγησαν οι γιατροί για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη , προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αντίστοιχα κόπηκαν...
αποδείξεις πληρωμής.
Το υπουργείο Παιδείας απέστειλε έγγραφο προς όλες τις Περιφαρεικές Διευθύνσεις και Διευθυντές Εκπαίδευσης με το οποίο ζητά να ενημερώσουν άμεσα τους Δ/ντές και τους Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους, ότι οφείλουν να συνεργάζονται με το ανά Περιφερειακή Δ/νση Σ.Δ.Ο.Ε, ώστε να τους παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να προβαίνουν σε σχετικούς φορολογικούς ελέγχους.
Ηδη σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας «το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) της Περιφερειακής Δ/νσης Στερεάς Ελλάδας, με έγγραφό του αιτείται, στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του και κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμων, από τους Δ/ντές των Δημοτικών Σχολείων της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των ιατρικών πιστοποιητικών που περιέχονται στα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στην Α' τάξη, προκειμένου να διενεργήσει σχετικό φορολογικό έλεγχο στους ιατρούς που χορήγησαν τα πιστοποιητικά αυτά».
Και συνεχίζει το έγφραφο του υπουργείου Παιδείας το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 5, εδ. ε και παρ. 6 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253Α/14-12-2004 ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2, εδ. α του Π.Δ 85/2005 (ΦΕΚ 122Α/ 25-5-2005), όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3842/2010, προβαίνει σε : «§ 5. ε. Δεσμεύσεις, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, με έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, ενημερώνοντας για την ενέργεια αυτή, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, τον αρμόδιο εισαγγελέα» και «§6. Οι υπάλληλοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου και της αποστολής τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, μη υποκείμενοι σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου, υποχρεούμενοι όμως στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.2683/1999, ΦΕΚ 19Α)».

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ: esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: