Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ- ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΤΕΟΣ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξάνδρειας στις 11 Ιανουαρίου με βασικά θέματα τον καταρτισμό των όρων και την συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού για το έργο της κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στο Πλατύ.
Η πρόσκληση που απευθύνεται στα μέλη της επιτροπής είναι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 158, παρ. 3, παρ. 4 & παρ. 5 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).
-Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2012 (ομάδα 02.80.81).
-Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταρτισμού όρων ανοικτού διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ» (Α.Μ. 84/2011).
-Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ» προϋπολογισμού 9.328.094,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Φώτιος Δημητριάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: