Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ,ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ καλεί τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το σχ. έτος 2011 – 2012.....
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις-δηλώσεις από 08-07-2011 μέχρι 15-07-2011. Στη Βέροια στο διδακτήριο του 4ου Γυμνασίου (Ελιά), στην Αλεξάνδρεια στο 1ο Γραφείο Δ.Ε. και στη Νάουσα στο 2ο Γραφείο Δ.Ε. από τις 08.30 έως τις 13.30.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σχ. έτους 2010-11 θα υποβάλουν μόνον αίτηση – δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία). ΄Όσοι έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα ή είναι τρίτεκνοι θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατα πιστοποιητικά ( τελευταίου εξαμήνου). Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, οι οποίοι προτάσσονται, θα πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. Για τις περιπτώσεις, που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π), αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη-δήλωση .

Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους πίνακες για πρώτη φορά θα υποβάλουν:
1.αίτηση- δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία),
2.επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στον οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός πτυχίου.
3.φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου,
4.οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο στο οποίο καταγράφεται ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
5.Για τους πτυχιούχους εξωτερικού απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ
6.πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών (3) τέκνων ή για την πολυτεκνική ιδιότητα, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

( Περισσότερες πληροφορίες στον έλεγχο των αιτήσεων )

Η εγκύκλιος με θέμα: « Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2011-2012» έχει αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας (Μούμογλου1, 2ος όροφος), στο διδακτήριο του 4ου Γυμνασίου (Ελιά), στο 1ο Γραφείο Δ.Ε. στην Αλεξάνδρεια, στο 2ο Γραφείο Δ.Ε. στη Νάουσα καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ.: www.min.edu.gov.gr.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: