Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ- Προγράμματα ΕΦΕΤ για εργαζόμενους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007, το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα...
εκπαίδευσης.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση.

Από τη συγκεκριμένη εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό, το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Το Κ.Ε.Κ.-Κ.Α.ΕΛ.Ε. Παράρτημα Αλεξάνδρειας, θα υλοποιήσει σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού και ιδιοκτητών επιχειρήσεων, με θέμα «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων», διάρκειας δέκα ωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 23330 28010, FAX: 2333053060 και e-mail: alexandria@kaele.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: