Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010

Η ΤΕΔΚ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"

Με επιστολή του, που υποβλήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ. Ραγκούση, την Υφυπουργό Θ. Τζάκρη, τους Βουλευτές Ημαθίας, την Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον Νομάρχη Ημαθίας, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ, τις Ν.Ε. Ημαθίας των Κομμάτων, τους Δήμους της Ημαθίας και τις ΤΕΔΚ της
Χώρας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας διατυπώνει τις (πρώτες) απόψεις και προτάσεις του για το Πρόγραμμα “καλλικρατης” – ενόψει και του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ , το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα , στις 18-20 Ιανουαρίου 2010, και στο οποίο συμμετέχουν , με την ιδιότητα του Συνέδρου ή του Παρατηρητή, όλα τα Μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ , καθώς και πολλοί Αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι) απ’ όλη την Ημαθία.


Η επιστολή του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ έχει ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας, με την απόφαση-του 1/1/15-1-2010,εκτιμά πως το Πρόγραμμα «καλλικρατης», για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να αποτελέσει μια ιστορική τομή στην αυτοδιοικητική, την διοικητική και την αναπτυξιακή εξέλιξη της Χώρας,εφόσον:
(α)τηρηθούν οι απαρέγκλιτες προϋποθέσεις εφαρμογής του (όπως αυτές , ως προς την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, έχουν περιγραφεί και κοστολογηθεί από τα Συνέδρια της ΚΕΔΚΕ του 2007 και του 2008)
(β) εκπληρωθούν , έγκαιρα και στο ακέραιο, οι θεσμοθετημένες, οι συμφωνημένες και οι τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις (και εκκρεμότητες) της Πολιτείας έναντι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(γ) διεξαχθεί (παρά τον ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο) ουσιαστικός διάλογος , τα συμπεράσματα του οποίου θα αξιοποιούν την πολύτιμη πρωτογενή εμπειρία που συσσωρεύει καθημερινά η αυτοδιοικητική μάχη της πρώτης γραμμής
•υπενθυμίζει πως, στο πρόσφατο 32ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας (Πλατύ, 19-12-2009), επανεπιβεβαιώθηκε η προσήλωση των Δήμων της Ημαθίας στον διαχρονικό στόχο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την συγκρότηση ισχυρών ΟΤΑ, και διατυπώθηκαν οι αρχές και οι όροι για ένα επιτυχημένο μεταρρυθμιστικό εγχείρημα (σχετ. το συνημμένο 1704/21-12-2009 έγγρ. της ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας)
•αναμένει, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την παρουσίαση τόσο των αναγκαίων λεπτομερειών του ήδη δημοσιοποιηθέντος τμήματος του Προγράμματος «καλλικρατης», όσο και (κυρίως) του επομένου «χωροταξικού σκέλους» του, ώστε, μετά και από την αυτονόητη αλλά απολύτως απαραίτητη επιβεβαίωση και εγγύηση της τήρησης των προϋποθέσεων των Συνεδρίων της ΚΕΔΚΕ, να εκφρασθούν οι σχετικές απόψεις και παρατηρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (η ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας, με το 1440/3-10-2008 έγγραφο-της, έχει ήδη καταθέσει τις απόψεις και παρατηρήσεις-της, για την συγκρότηση νέων Δήμων στην Ημαθία, οι οποίες και παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του αντίστοιχου σκέλους του Προγράμματος «καλλικράτης»)».
Ακολουθεί το Ψήφισμα του 32ου Συνεδρίου της ΤΕΔΚ:
«Το 32ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας (Πλατύ , 19-12-2009) , έχοντας υπόψη τις εξαγγελίες και ανακοινώσεις για την εφαρμογή της νέας Αρχιτεκτονικής του Διοικητικού & Αυτοδιοικητικού Συστήματος της Χώρας , και αναμένοντας την παρουσίαση των σχετικών θέσεων και προτάσεων της Πολιτείας,
1α.- Εκφράζει, για μια ακόμη φορά, την πλήρη συμφωνία-του με τα Πορίσματα, τις Αποφάσεις και τα Αιτήματα των Συνεδρίων της ΚΕΔΚΕ (Κάστρο Κυλλήνης, 14-16 Νοε. 07•Αθήνα, 23-24 Ιουν. 08•Θεσσαλονίκη, 26-28 Νοε. 08), που οριοθετούν με σαφήνεια και κοστολογούν με ακρίβεια τις απαρέγκλιτες προϋποθέσεις για την έναρξη και την από κοινού προώθηση και υλοποίηση της Διοικητικής και Αυτοδιοικητικής Μεταρρύθμισης.
1β.- Επανεπιβεβαιώνει την προσήλωση-του στον διαχρονικό στόχο και την σταθερή επιθυμία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την συγκρότηση ισχυρών ΟΤΑ, ικανών να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και να αναπτύσσονται δημιουργικά στο εθνικό και το ευρωπαϊκό περιβάλλον.
2.- Επαναλαμβάνει την διαπίστωση και προηγούμενων Συνεδρίων της ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας πως, για να αποτελεί η Μεταρρύθμιση πηγή έμπνευσης για όλες τις εκφάνσεις του δημοσίου βίου, θα πρέπει να αρχίσει από το ίδιο το Κράτος, ανατάσσοντας, αναδιατάσσοντας και αναζωογονώνοντας τις ζωτικές λειτουργίες-του , συμπεριλαμβάνοντας απαραιτήτως την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, και επιχειρώντας (συντεταγμένα, ιεραρχημένα,μεθοδικά,εγγυημένα) ιστορικές τομές στο διοικητικό,το αυτοδιοικητικό και το φορολογικό σκέλος.
3.- Επιμένει πως η επιτυχία της αυτοδιοικητικής , ειδικότερα , μεταρρύθμισης απαιτεί και προϋποθέτει αντικειμενική και πλήρη αξιολόγηση της καποδιστριακής περιπέτειας,οριστική επίλυση των πάγιων οικονομικών προβλημάτων των ΟΤΑ,ενίσχυση και κατοχύρωση των αυτοδιοικητικών πόρων, αποκατάσταση των ρωγμών που έχει υποστεί το σύστημα εσόδων των ΟΤΑ ,
ακριβή, επίκαιρη και πραγματική, αποτύπωση, ανάλυση και αξιολόγηση του πληθυσμιακού, γεωοικονομικού και κοινωνικού «εδάφους» επί του οποίου θα θεμελιωθούν οι νέοι ΟΤΑ και βάσει του οποίου θα προσδιορισθούν οι ιδιότητες, οι όροι και οι συνθήκες λειτουργίας-τους,καθιέρωση ισχυρής ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και εγγύηση της αποδοτικής λειτουργίας-της,
συνεπή εφαρμογή ενός Προγράμματος Υποστήριξης των νέων ΟΤΑ , του οποίου οι πόροι δεν θα συμψηφίζονται και δεν θα συγχέονται με τα άλλα (υπάρχοντα ή προσδοκώμενα) έσοδα της Αυτοδιοίκησης.
4.- Εκτιμά πως με την επικείμενη παρουσίαση των θέσεων και των προτάσεων του Κράτους , για την νέα Αρχιτεκτονική του Διοικητικού και του Αυτοδιοικητικού Συστήματος της Χώρας, θα πρέπει, πριν απ’ όλα και πάνω απ’ όλα, να διασφαλίζεται, τουλάχιστον αυτή την φορά, η συνολική επιτυχία του συνολικού μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος. Γιατί είναι προφανές πως η ιστορία δεν συγχωρεί δεύτερη αποτυχία μέσα σε μια δεκαετία.
5.- Πιστεύει πως, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διεξαχθεί διάλογος, στην ευρύτερη δυνατή έκταση και στο ευρύτερο δυνατό βάθος.Στέρεη βάση για την ανάπτυξη και ευόδωση αυτού του διαλόγου προσφέρουν τα Ψηφίσματα των Συνεδρίων της ΚΕΔΚΕ, που μαζί με τις Μελέτες και επεξεργασίες του ΙΤΑ, και τις αναμενόμενες θέσεις και προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο της ανακυττάρωσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης, και της αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης».

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

:"... η ιστορία δεν συγχωρεί δεύτερη αποτυχία μέσα σε μια δεκαετία." Τι θέλει να πεί ο ποιητής ? (το προφανές ίσως, αλλά....)

Ανώνυμος είπε...

Το σωστό ΠΑΣΟΚ πρέπει να προτείνει για δήμαρχο Βέροιας τον Μιχαηλίδη. Για τη Νάουσα τον Καραμπατζό και για την Αλεξάνδρεια τον Ναλμπάντη.
Χρειαζόμαστε νέα πρόσωπα και νέες ιδέες. Ας το τολμήσουμε.

Ανώνυμος είπε...

kai giati na mhn einai ypopsifia h koykoyrikoy gia dhmarxos melikhs kai berginas?