Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΚΟΚΚΙΝΟ - Μαζικό αντιφασιστικό κίνημα για τη διάλυση του ναζιστικού κόμματος! - Η Χ.Α ανακάμπτει...

Μαζικό αντιφασιστικό κίνημα
για τη διάλυση του ναζιστικού κόμματος!
Να ματαιώσουμε την «επιστροφή» της Χρυσής
Αυγής στην πολιτική, την κοινωνία, τους δρόμους!

Η Χ.Α. ανακάμπτει δημοσκοπικά με...
εντυπωσιακό τρόπο. Το ενδεχόμενο να καταγράψει στις επερχόμενες ευρω-εκλογές πολύ μεγάλο ποσοστό ως τρίτο κόμμα κάτω από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ αποτελεί ισχυρή πιθανότητα. Οι προβλέψεις περί διάλυσής της, διάσπασής της, αντικατάστασής της από μια «κυριλέ» εκδοχή φασίζοντος ακροδεξιού κόμματος ή «κληρονόμησής» της από ακροδεξιά πολιτικά ρετάλια τύπου Καρατζαφέρη φαίνετε να διαψεύδονται. Αντίθετα, σιγά-σιγά αρχίζει να επανεμφανίζεται και στο δρόμο.

Επα­λη­θεύ­ο­νται έτσι, πολύ πιο γρή­γο­ρα απ’ ό,τι και εμείς υπο­λο­γί­ζα­με, οι από­ψεις που εί­χα­με κα­τα­θέ­σει:

α. Ότι η επι­χεί­ρη­ση «εξάρ­θρω­σης» της Χ.Α. ούτε επι­διώ­κει την πραγ­μα­τι­κή της εξάρ­θρω­ση ούτε θα έχει αυτό το απο­τέ­λε­σμα. Με αυτή την επι­χεί­ρη­ση, δη­λα­δή με την «πο­λι­τι­κή χο­ρη­γία» των Σα­μα­ρά - Δέν­δια - Βε­νι­ζέ­λου, δεν ξε­μπερ­δεύ­ου­με από το φα­σι­σμό.

β. Ότι ο φα­σι­σμός θα πα­ρα­μεί­νει στο δρόμο της Αρι­στε­ράς θα­νά­σι­μος κίν­δυ­νος, και θα επα­νέλ­θει ανα­πό­φευ­κτα παρά το χτύ­πη­μα που δέ­χτη­κε, διότι δεν είναι απλώς «μια δράκα εγκλη­μα­τιών και μα­φιό­ζων» ούτε απλώς «μακρύ χέρι του συ­στή­μα­τος». Η τα­ξι­κή του φύση τον κα­τα­τάσ­σει στους πρά­κτο­ρες του χρη­μα­τι­στι­κού κε­φα­λαί­ου, αλλά ως τέ­τοιος έχει ιδιαί­τε­ρα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: είναι πο­λι­τι­κό ρεύμα που συ­γκρο­τεί­ται «απ’ τα πάνω και από τα κάτω» και στα προ­χω­ρη­μέ­να στά­δια της ανά­πτυ­ξής του παίρ­νει τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά πο­λι­τι­κού κι­νή­μα­τος, έχει ισχυ­ρή αυ­το­νο­μία σε σχέση με τις κυ­ρί­αρ­χες εκ­φρά­σεις του αστι­κού κρά­τους και στο­χεύ­ει στο να ηγε­μο­νεύ­σει στο αστι­κό στρα­τό­πε­δο και να κα­τα­λά­βει την εξου­σία επι­βάλ­λο­ντας φα­σι­στι­κή δι­κτα­το­ρία.

γ. Για να πε­τύ­χει αυ­τούς τους στό­χους, πρώτα πρέ­πει να τσα­κί­σει με τη φυ­σι­κή βία την Αρι­στε­ρά και το κί­νη­μα στο δρόμο, στους κοι­νω­νι­κούς χώ­ρους, στην κοι­νω­νία.

δ. Ανα­πτύσ­σε­ται σαν μα­ζι­κό πο­λι­τι­κό ρεύμα με δυ­να­μι­κή που να εγ­γρά­φει προ­ο­πτι­κές για την ηγε­μο­νία στο αστι­κό μπλοκ υπό δύο βα­σι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις που πρέ­πει να πλη­ρού­νται συν­δυα­στι­κά και όχι ανε­ξάρ­τη­τα: Πρώτο, μια δο­μι­κή κα­πι­τα­λι­στι­κή κρίση που να γεννά σε με­γά­λη κλί­μα­κα την «αν­θρώ­πι­νη σκόνη» και την «αντε­πα­να­στα­τι­κή απελ­πι­σία» της κοι­νω­νι­κής εξα­θλί­ω­σης και ιδιαί­τε­ρα της συ­ντρι­βής των μι­κρο­α­στι­κών στρω­μά­των, δεύ­τε­ρο, να υπάρ­χει ο «κίν­δυ­νος από τα αρι­στε­ρά», δη­λα­δή μια Αρι­στε­ρά που να διεκ­δι­κεί την εξου­σία (έστω κα­ταρ­χήν την κυ­βερ­νη­τι­κή), να απο­τε­λεί δη­λα­δή κίν­δυ­νο για το σύ­στη­μα. Η ανά­πτυ­ξη της Χ.Α. σαν μα­ζι­κού να­ζι­στι­κού πο­λι­τι­κού ρεύ­μα­τος είναι απο­τέ­λε­σμα της συν­θή­κης που γέν­νη­σε η βαθιά κρίση του ελ­λη­νι­κού κα­πι­τα­λι­σμού και η δια­χεί­ρι­σή της με τα μνη­μό­νια, όπου ίσχυ­σαν (και εξα­κο­λου­θούν να ισχύ­ουν!) συν­δυα­στι­κά και οι δύο αυτές θε­με­λιώ­δεις προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Και ακρι­βώς επει­δή οι δύο αυτές θε­με­λιώ­δεις προ­ϋ­πο­θέ­σεις εξα­κο­λου­θούν να ισχύ­ουν, η Χρυσή Αυγή εμ­φα­νί­ζει αυτή τη δη­μο­σκο­πι­κή και πο­λι­τι­κή αν­θε­κτι­κό­τη­τα. Η υποτιθέμενη εξάρθρωση της ΧΑ ως εγκληματικής συμμορίας αποδεικνύεται ένα κακόγουστο αστείο. Οι ναζιστές «ενώπιον του νόμου» δεν υπέστησαν σχεδόν κανένα πλήγμα. Απεναντίας τα στελέχη τους μπορεί να εμφανίζονται και ως διωκόμενοι από το κράτος «του μνημονίου, των προδοτών και της εθνικής μειοδοσίας». Η Χ.Α. ήταν, είναι και θα είναι κόμμα της αστικής αντεπανάστασηςπαραμένοντας μια ισχυρή εφεδρεία του συστήματος. Ας θυμηθούμε ότι κάποτε ο Χίτλερ έμεινε στη φυλακή για το πραξικόπημα της μπυραρίας μερικούς μήνες για να γίνει 9 χρόνια αργότερα καγκελάριος της Γερμανίας με τη βοήθεια της αστικής δεξιάς και του κέντρου εκείνης της εποχής. Ο αγώνας εναντίον των ναζιστών θα είναι σκληρός και αδυσώπητος. Κανένας αγώνας ενάντια στο μνημόνιο και τις συνέπειές του δεν μπορεί να συνεχιστεί και να είναι νικηφόρος όσο δεν τσακίζονται στους δρόμους οι συμμορίες των ναζιστών, όσο η Αριστερά και η εργατική τάξη δεν οργανώνει την πάλη ενάντια στους φασίστες παντού σε κάθε εργατικό και κοινωνικό χώρο (συνδικάτα, σωματεία, σχολεία, πανεπιστήμια, γειτονιές κ.ά.) και δεν συνειδητοποιεί ότι ο εχθρός βρίσκεται στην ίδια μας τη χώρα. Ο αντιφασιστικός αγώνας είναι ταξικός αγώνας, είναι αγώνας ενάντια στην εμπροσθοφυλακή της αστικής αντεπανάστασης, είναι αγώνας για τη φυσική επιβίωση της Αριστεράς, της εργατικής τάξης και της κοινωνίας!Ο θεσμικός «αντιφασισμός» του «συνταγματικού τόξου» ούτε θέλει ούτε μπορεί να διαλύσει, «εξαρθρώσει» κ.λπ. τη Χρυσή Αυγή. 
Οι στόχοι αυτού του είδους «αντιφασισμού» είναι τέσσερις: 
α. Να περιορίσει τη Χρυσή Αυγή στο ρόλο του «συμπληρώματος» του μνημονιακού κράτους «έκτακτης ανάγκης», διατηρώντας την ταυτόχρονα σαν εφεδρεία του συστήματος για το ενδεχόμενο να χρειαστούν πιο «βρόμικες» λύσεις συνολικά. 
β. Να πιέσει την Αριστερά να αυτο-ευνουχιστεί μπαίνοντας στο «μαντρί» του «συνταγματικού τόξου». 
γ. Να αναδείξει σε μόνη «νόμιμη» μορφή αντιφασισμού το θεσμικό «αντιφασισμό» του μνημονιακού κράτους και του «συνταγματικού τόξου» και να απομονώσει σαν «άκρο» τον κινηματικό αντιφασισμό και όλες τις δυνάμεις, μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην υπόλοιπη Αριστερά, που θέλουν να διαλύσουν τη Χρυσή Αυγή με κινηματικά μέσα. 
δ. Να επεκτείνει τα όρια της καταστολής και της ασυδοσίας του μνημονιακού κράτους «έκτακτης ανάγκης» και να θέσει «εκτός νόμου» τις μαχητικές κοινωνικές αντιστάσεις και τις πρακτικές αλληλεγγύης και μαζικής λαϊκής αυτοάμυνας στο φασισμό αλλά και στην κρατική καταστολή. Ο στόχος του αντιφασιστικού κινήματος πρέπει να τεθεί με καθαρότητα: διάλυση της Χρυσής Αυγής με όπλο τη μαζική αντιφασιστική κινητοποίηση και τις μαζικές αντιφασιστικές ομάδες περιφρούρησης που το αντιφασιστικό κίνημα, οι μαζικές οργανώσεις του κινήματος και γενικότερα όλες οι μορφές και συγκροτήσεις του κινήματος ενάντια στα μνημόνια πρέπει να συγκροτήσουν σε γειτονιές, εργασιακούς χώρους, σχολές και σχολεία.
Να μην πάρουν ανάσα, να μην ξαναβγούν στο δρόμο!


ΚΟΚΚΙΝΟ συνιστώσα ΣΥΡΙΖΑ

1 σχόλιο:

Βασίλης είπε...

Με όλα αυτά τους δίνετε μεγαλύτερη αξία! Λές και το σημαντικότερο πρόβλημα του Ελληνικού λαού είναι η Χ.Α..Ο πιο επικίνδυνος φασίστας αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση. Τις αποφάσεις της οποίας εσείς οι ίδιοι νομιμόποιείτε, κάνοντας τις πλάτες, αφού παραμένετε σε ένα κοινοβούλιο που συνεχώς νομοθητεί αντισυνταγματικά, ενω θα έπρεπε να είχατε παραιτηθεί,όπως σας καλούσε να πράξετε ο κόσμος στο Σύνταγμα.. Σταματήστε λοιπόν να αποπροσανατολίζετε τον κόσμο απο το πραγματικό πρόβλημα, και μήν πέρνεται τον ρόλο του άλλου άκρου..όπως το σύστημα θέλει να κάνετε.