Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

Η διαδικασία για την αναγνώριση πτυχίων κολεγίων

Μετά την ψήφιση του Νόμου 4093|2012 (ΦΕΚ 222 Τεύχος Α’ ), την συμπλήρωση του με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 229 Τεύχος Α’ και ΦΕΚ 237 Τεύχος Α’ ) και την πρόσφατη τροποποίησή του με τον Νόμο 4111|2013 (ΦΕΚ 18 Τεύχος Α’ ), επεκτείνεται η αναγνώριση των Ευρωπαϊκών Πτυχίων, που δίδονται και μετά από φοίτηση σε Ελληνικό Κολλέγιο που συνεργάζεται με Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
 
Επίσης τροποποιείται το Π.Δ. 38|2010 και...
έτσι όλα τα Πανεπιστημιακά Πτυχία που εκδίδονται από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε. είναι πλέον επαγγελματικώς ισοδύναμα με εκείνα που δίδονται από Ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ. Δηλαδή οι κάτοχοι αυτών θα έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων.
 
Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) (ΦΕΚ 527/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.-18.11.2012) είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.
 
Α. Διαδικασία Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Για κατόχους πτυχίων που δεν πληρούν τι προϋποθέσεις της Οδηγίας 36|2005)
 
Ο ενδιαφερόμενος απόφοιτος καλείται να συμπληρώσει την αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να καταθέσει τον σχετικό φάκελο στο αρμόδιο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), το οποίο βρίσκεται στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 στο Μαρούσι τηλ.: 210 3442485-3443163-3443168 / e-mail: srpq@minedu.gov.gr
 
Η διαδικασία αναγνώρισης διαρκεί έως (4) μήνες.
 
Σημ. 1: Το πτυχίο σπουδών και η αναλυτική βαθμολογία υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί και μεταφρασθεί από το Βρετανικό Συμβούλιο (Πλ. Κολωνακίου 17 Τ.Κ. 10673 τηλ: 210 3692333), αντικαθιστώντας έτσι την απαίτηση να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους του Βρετανικού Συμβουλίου.
Σημ. 2: Το syllabus μπορεί να κατατεθεί στο ΣΑΕΠ είτε σε αγγλική είτε σε ελληνική έκδοση, και θα δοθεί στον ενδιαφερόμενο είτε από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο είτε από το Κολλέγιο.
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
 
1. Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)
 
2. Βρετανικό Συμβούλιο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: