Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΙΚΗ

  • την Τετάρτη 4 Απριλίου και ώρα 18.00
  • για την έγκριση των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης παρελθόντων οικονομικών ετών του πρώην Δήμου Μελίκης

Με πρόσκληση που εξέδωσε την Τετάρτη 28 Μαρτίου, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας, κ. Όλγα Μοσχοπούλου, καλεί τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση, την Τετάρτη 4 Απριλίου και...
ώρα 18.00, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για την έγκριση των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης, παρελθόντων οικονομικών ετών, του πρώην δήμου Μελίκης και συγκεκριμένα των ετών 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010.Στην ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση, όπως ορίζει ο νόμος, έχουν προσκληθεί – εκτός του δημάρχου και των προέδρων των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήμου – και οι κ.κ. Νικόλαος Καμπουτάς και Γέωργιος Παντελής, ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι οποίοι ορίστηκαν και ανέλαβαν, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, τον έλεγχο και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του πρώην δήμου Μελίκης (ισολογισμούς, λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακες διαθέσεως αποτελεσμάτων-προσαρτήματος) για τα προαναφερόμενα οικονομικά έτη.
Σημειώνεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές έχουν ήδη καταθέσει στην οικονομική επιτροπή του δήμου τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά και τις εκθέσεις ελέγχου και η οικονομική επιτροπή με τις υπ’ αριθμό 197/2011 και 64/2012 αποφάσεις της προέβη σε προέλεγχο αυτών των οικονομικών στοιχείων, που υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση σε αυτή την ειδική συνεδρίαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: